impact verpakken

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Faes Cases BV
KvK Eindhoven : 61705063
BTW : NL8544.54.512.B01

Hamelendijk 2
5541 RA Reusel

Telefoonnummer : +31 (0)497 381165

Artikel 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Faes Cases BV: de gebruiker van de algemene voorwaarden, de verkoper, de producent, de opdrachtnemer;
Wederpartij: de wederpartij van Faes, de koper, de opdrachtgever;

Artikel 2: ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen Faes en wederpartij voorzover van deze voorwaarden niet door Faes schriftelijk is afgeweken;
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Faes, voor de uitvoering waarvan Faes van de diensten van derden gebruik maakt;
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of nietig worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

1. De aanbieding van Faes is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
2. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook of door acceptatie van een aanbod, dan wel door uitvoering van de overeenkomst door Faes;
3. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;
4. Indien Faes tijdens de productie c.q. werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van wederpartij en wederpartij heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag Faes er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij is geschied tegen de door Faes gehanteerde prijzen en tarieven;
5. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
6. Faes behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;
7. Indien de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Faes daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Faes anders aangeeft;
8. De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege zoals leges en belastingen, alsmede exclusief opslag-, export-, verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
9. Indien Faes voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt geschiedt dit voor risico en rekening van wederpartij;
10. Indien geleverd wordt onder rembours, brengt Faes steeds rembourskosten in rekening bij wederpartij;
11. Een samengestelde prijsopgave verplicht Faes niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
12. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.

Artikel 4: MODELLEN/AFBEELDINGEN

1. De in de catalogi/aanbieding/advertenties opgenomen modellen, afbeeldingen, specificaties, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.
2. Schriftelijke en mondelinge goedkeuring van zet-, druk-, foto-, en filmproeven en andersoortige proeven door wederpartij gelden als erkenning dat Faes de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;
3. Elke op verzoek van wederpartij vervaardigde zet-, druk-, foto-, en filmproeven en andersoortige proeven worden naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 5: PRIJS EN KOSTEN

1. Faes mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst/ levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal;
2. Faes zal wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Faes zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

Artikel 6: ANNULERING

1. Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat Faes met de productie van de zaak aanvangt, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Faes op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
2. Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Faes, speciaal voor wederpartij, geproduceerde zaken, is wederpartij tevens gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Faes te voldoen;
3. Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt wederpartij van Faes uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien wederpartij reeds de zaak aan Faes heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan wederpartij zorggedragen of vindt verrekening plaats;
4. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 7: OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Faes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Faes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
2. Voorts is Faes bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Faes op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Faes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Faes behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Faes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de door partijen overeengekomen specificaties;
2. Faes stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
3. Faes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Faes is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en specificaties;
4. Wederpartij dient steeds aan Faes het doel waarvoor de zaak wordt aangekocht mede te delen, bij gebreke waarvan Faes niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die uit de onbruikbaarheid voortvloeit;
5. Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft Faes het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;
6. Indien wederpartij de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;
7. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Faes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Faes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Faes zijn verstrekt, heeft Faes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
8. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Faes voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed;
9. Wederpartij vrijwaart Faes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.
10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Faes de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9: LEVERING

1. Levering van zaken geschiedt FCA, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen;
2. Indien Faes de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij Faes laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres;
3. Wederpartij dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer de zaken voor wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij wederpartij worden aangeboden, doch niet door wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Faes aan wederpartij;
4. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Faes gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, is Faes gerechtigd de zaak aan een ander te verkopen. Wanneer de zaak niet meer verkoopbaar is, is Faes gerechtigd de zaak te vernietigen. Alle uit verkoop of vernietiging voortvloeiende schade komen voor rekening van wederpartij;
5. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Faes gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan wederpartij in rekening te brengen;
6. Indien wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Faes, inclusief kosten van transport en opslag, op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
7. Indien Faes gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan Faes ter beschikking heeft gesteld;
8. Indien Faes een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Faes schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;
9. Faes is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan Faes of uitvoering plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: OPLEVERING, ONDERZOEK EN RECLAMES

1. Wederpartij is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door wederpartij binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Faes. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Faes in staat is adequaat te reageren;
2. Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en direct aan Faes schriftelijk te worden gemeld. Faes zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen;
3. Indien wederpartij gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Faes, en op de wijze zoals door Faes is aangegeven. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en in originele verpakking.
4. De in de catalogi, internetsite, of aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.
5. Indien een klacht gegrond is, zal Faes het geleverde vervangen of aanpassen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Faes is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.
6. Het in behandeling nemen van reclames laat onverlet de afname- en betalingsverplichting van wederpartij.

Artikel 11: RISICO-OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;
2. Indien Faes voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij draagt zelf voor een deugdelijke transportverzekering zorg.

Artikel 12: OVERMACHT

1. Faes heeft het recht bij overmacht de overeenkomst te ontbinden. Indien de overmachtsituatie slechts tijdelijk van aard is, heeft Faes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Faes gehouden is aan enigerlei vorm van schadeloosstelling.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Faes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Faes niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Faes, computer- en stroomstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen, exportbelemmeringen en stagnatie in levering van grondstoffen/onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;
3. Voor zoveel Faes ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Faes gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 13: GARANTIE

1. De door Faes geproduceerde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door Faes zijn opgegeven;
2. Faes verstrekt een garantie aan de directe wederpartij met betrekking tot de kwaliteit van de door haar geproduceerde zaken tot 1 jaar na levering, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen;
3. Op diensten wordt geen garantie gegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
4. Een beroep op de garantie kan alleen worden gedaan na overlegging van de aankoopnota;
5. Wederpartij dient zelf vooraf te controleren of de te leveren zaak geschikt is voor het opgegeven doel;
6. De duur van de garantie staat uitdrukkelijk vermeld op de verkoopfactuur;
7. Deze garantie is beperkt tot: fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, montage of onderhoud door wederpartij of een derde; leveringen aan wederpartij in de EU; tot vervanging van de gekochte zaak;
8. Deze garantie vervalt: bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen; bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde; bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen; bij overbelasting aan trek- en drukkrachten; door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te onderhouden; bij gebruik voor een ander doel dan wederpartij aan Faes heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is.
9. Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Indien Faes aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
2. Faes is nimmer aansprakelijk voor: afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door wederpartij goedgekeurde zaken; afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage, onderhoud of gebruik door de wederpartij of een derde; voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst; onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door wederpartij of derde van het geleverde; voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie.
3. Indien Faes aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Faes te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Faes nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Faes bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Faes steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;
5. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Faes te worden ingediend;
6. Wederpartij dient haar afnemer conform de gebruiksaanwijzing en productinformatie te informeren. Wederpartij vrijwaart Faes voor aanspraken van derden indien Faes aansprakelijk wordt gesteld voor schade waarvoor Faes aansprakelijk is omdat wederpartij hierin tekort is geschoten;
7. Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij zelf vooraf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij Faes niet aansprakelijk stellen voor de daaruit vloeiende schaden.
8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Faes of zijn ondergeschikten;
9. De wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen, dat er – voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten – van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt.
10. Indien de wederpartij aan Faes informatiedragers, elektronische bestanden of software enzovoorts verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten;

Artikel 15: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Faes zich de rechten en bevoegdheden voor die Faes toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;
2. Alle door Faes verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, berekeningen, tekeningen, modellen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Faes worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit;
3. Door Faes geproduceerde mallen blijven eigendom van Faes en worden niet aan wederpartij overhandigd;
4. Wederpartij is niet gerechtigd de naam of het merk van Faes op het geleverde te verwijderen.
5. Faes behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Faes geleverde zaken, al dan niet verwerkt of bewerkt blijven eigendom van Faes totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met Faes gesloten overeenkomsten is nagekomen;
2. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
3. Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Faes;
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Faes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
5. Voor het geval dat Faes zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Faes of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Faes zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 17: EXPORT

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Op grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. Het accreditief kan door Faes worden overgedragen;
2. Wederpartij garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan wederpartij voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.
3. De wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke Nederlandse en buitenlandse regelgeving inzake uitvoercontrole.

Artikel 18: BETALING

1. Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschot factuur, dan wel binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Faes aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op;
2. Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Faes op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 19: INCASSOKOSTEN

1. Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;
2. Indien Faes hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 20: PERSONEEL

1. Wederpartij is niet bevoegd, zonder schriftelijke instemming van Faes, een arbeidsverhouding met een medewerker of een personeelslid van Faes aan te gaan, tijdens en binnen een jaar na de uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien wederpartij zonder instemming van Faes, een (al dan niet) rechtstreekse arbeidsverhouding met een werknemer aangaat, is wederpartij een vergoeding van tenminste zesmaal het bruto maandsalaris van de medewerker, op basis van 40 arbeidsuren per week, aan Faes verschuldigd. Daarnaast is wederpartij verplicht zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen bestaande overeenkomst geheel na te komen.

Artikel 21: VERTALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 22: GESCHILLEN

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Faes. Niettemin heeft Faes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.

Artikel 23: TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Faes en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24: DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 61705063.

Hoe kunnen we
je helpen?

Wat je verpakkingsuitdaging ook is, The Packaging People van Faes zijn er om je te helpen. Wij helpen je met een maatwerk verpakkingsoplossing om je waardevolle producten te beschermen. Maar we helpen je ook met het verbeteren van je verpakkingsprocessen door de hele supply chain. Vul het contactformulier in en een van onze verpakkingsexperts neemt snel contact met je op!

Wil je slechts enkele stuks, zonder maatwerk interieur, met plukschuim interieur of vakverdelers? Kijk dan in onze webshop: koffersenkisten.nl.

    Mandy van Alebeek
    Relatiebeheer